Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

1.1
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter geschreven zijn, in deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis:

Bedenktijd:

 Termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:

 De natuurlijke persoon welke niet handelt voor doeleinden die verband houden
 met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:

 Kalenderdag;

Herroepingsrecht:

 De mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
 overeenkomst op afstand;

Ondernemer:

 De natuurlijke of rechtspersoon die producten via een webshop (www.miobi.nl)
 aanbiedt aan Consumenten;

Overeenkomst:

 De koopovereenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt
 gesloten;

2 TOEPASELIJKHEID

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke Overeenkomst tussen Ondernemer en Consument.

2.2
De Consument verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

3 HET AANBOD

3.1
De producten die door Ondernemer worden aangeboden in de webshop vormen een uitnodiging aan Consumenten om een aankoopaanbod te doen. Alle vermelde prijzen zijn bedragen in euro en zijn inclusief BTW. Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Ondernemer. De Ondernemer behoudt het recht voor een aankoopaanbod niet aan te nemen als een artikel niet leverbaar is of als de Consument om een niet gerechtvaardigde reden heeft nagelaten facturen voor eerdere leveringen te betalen, danwel betalingen heeft gestorneerd. Als de Ondernemer niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt zij de Consument daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

4 DE OVEREENKOMST

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aankoopaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2
Na aanvaarding van het aanbod bevestigt de Ondernemer per email de totstandkoming van de Overeenkomst en de artikelen die zijn gekocht. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.3
De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5 HERROEPINGSRECHT

5.1
De Consument kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.2
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen. Indien de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren naar het adres dat staat afgedrukt aan de onderzijde van deze algemene voorwaarden.

5.3
Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.4
Indien de goederen verslechterd zijn door uitgebreider gebruik dan bedoeld in lid 3, behoudt Ondernemer het recht voor schadevergoeding te eisen.

6 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

6.1
Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de Ondernemer.

6.2
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, zendt de Consument het product terug.

6.3
De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en labels, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6.5
De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

7 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

7.1
Zodra de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2
De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt en het product retour ontvangen is.

7.3
Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8 LEVERING EN RUILING

8.1
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

8.2
De standaardlevertijd bedraagt 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

8.3
Indien de Consument een product wenst te ruilen zijn de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Nadat Ondernemer het te ruilen product heeft ontvangen, zal het nieuwe product aan de Consument worden toegezonden. De extra verzendkosten in verband met de ruiling komen voor rekening van de Consument.

9 BETALING

9.1
Betaling dient plaats te vinden op één van de wijzen zoals aangegeven op de website van Ondernemer.

9.2
De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de rechter te Zwolle

 

MIOBI

Stationsstraat 20
7201MB Zutphen

0575 234023

klantenservice@miobi.nl

www.miobi.nl

KVK nummer:  71669884